Organisatie - Taken

Uw brandweerdienst, ... veelzijdiger dan u denkt!


DRINGENDE OPROEPEN: (gratis nummer) Tel: 112
Ambulance Tel: 100
Politie Tel: 101
Brandweer Tel: 100
 
NIET DRINGENDE OPROEPEN:
Politie, Markt 50, 9240 ZELE Tel: 052/45.98.45
Fax: 052/45.98.55
Brandweer (geen permanentie!)
Poststraat 2, 9240 ZELE
Administratie: 052/45.98.51
Dienstchef: 0475/89.89.71
Fax: 052/45.18.47

Het gratis (Europees) noodnummer is 112

“112” is een Europees noodnummer dat u in de 25 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.
Dus ook in België!

Belangrijk:
Wat betekent de verschijning van het bericht " netwerk niet beschikbaar - alleen noodnummer " op het scherm van mijn GSM ?

Dit bericht verschijnt wanneer de GSM-netwerken storingen vertonen en niet kunnen worden gebruikt.
Zelfs in dat geval kunt u, met uw GSM, een noodoproep doen, indien u zich in een noodsituatie bevindt of indien u getuige bent van agressie, of van een ongeval.

Dit bericht betekent niet dat men dit nummer moet opbellen in geval van storingen van GSM of van het netwerk.
Door zo te handelen zou u de werking van de hulpcentra ernstig verstoren en zou u verhinderen dat de nodige hulp wordt verstrekt aan diegenen die het nodig hebben.

Dat de Brandweer kan opgeroepen worden voor het bestrijden van een brand is van oudsher geweten.

Onder andere als gevolg van de industrialisering heeft de Brandweer een aantal bijkomende taken gekregen, welke stilaan zelfs de hoofdbrok gaan vormen van het huidig takenpakket.

REPRESSIEVE TAKEN:

Bij ministeriële omzendbrief werden volgende opdrachten aan de Brandweerdiensten toevertrouwd:

 

 1. Brand: Woningbrand, bedrijfsbrand, schoorsteenbrand, gras- en stortbrand, enz
 2. Ontploffing
 3. Persoon die in een lift is ingesloten
 4. Op een dak gevluchte persoon
 5. Bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon (bvb. instorting)
 6. Bevrijden van een onder of in een voertuig geklemde persoon (bvb. verkeersongeval)
 7. Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval
 8. Bevrijden van een geëlektrocuteerde persoon
 9. Bevrijden van een rioolwerker
 10. Ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, enz
 11. Belemmering van de rijweg (vrijmaken rijbaan na verkeersongeval, verlies lading, enz.)
 12. Bevrijden van een persoon met één der leden geklemd in een machine
 13. Leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage
 14. Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen en/of vloeistoffen
 15. Ontsnapping van stoom in een gebouw
 16. Oververhitte verwarmingsketel
 17. Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, enz. is binnengedrongen
 18. Interventie voor een vliegtuig in moeilijkheden
 19. Interventie bij overstroming of ramp
 20. Neutraliseren van schadelijke producten (bvb. chemisch lek, bezoedeling)
 21. Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren
 22. Vernietigen van wespennesten

N.B.:

 

 • In het algemeen kunnen wij dus stellen dat de Brandweer kan opgeroepen worden voor 'alles' waar personen, dieren, en goederen gevaar lopen!
 • Op basis van het artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 werden de leden van de brandweer toegevoegd aan de lijst van personen die bevoegd zijn om het wegverkeer te regelen, bij afwezigheid van de Politie. Deze bevoegdheid is beperkt tot het geven van bindende bevelen aan de weggebruikers. Meer informatie vindt U in de Ministeriële Omzendbrief.

 

PREVENTIEVE TAKEN:

Naast de dringende interventies voor brand en de hierboven opgesomde opdrachten heeft de brandweer ook nog een preventieve taak.
De brandweer kan ook om advies worden gevraagd bij:

 

 • Bouwaanvragen, (nieuwbouw en/of verbouwingswerken, enz.)
 • Milieuvergunningsaanvragen
 • Organisaties als festiviteiten, concerten, afvuren vuurwerk, en andere evenementen welke een verhoogd brandrisico met zich meebrengen
 • ...

N.B.:

 

Daarenboven kan de brandweer ook worden betrokken bij evacuatieoefeningen, het opstellen van evacuatie- en interventieplans, en het theoretisch en praktisch onderricht van de private brandweerploegen van bedrijven en instellingen.

Er kan ook beroep worden gedaan op de brandweer voor het occasioneel ter beschikking stellen van brandpreventiemateriaal (zoals snelblussers, pictogrammen, veiligheidsverlichting, enz.), en het organiseren van een brandwacht, ten dure van bepaalde organisaties met verhoogd risico.

N.B.: Al deze brandpreventieopdrachten dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

BLUSWATERVOORZIENING INDUSTRIEPARK:

Gelet op de steeds toenemende brandbelasting op het Zeelse industriepark vergen industriële branden steeds grotere hoeveelheden bluswater.
Het openbaar waterleidingsnet kan deze vraag niet steeds aan, en ook de verzekeringsmaatschappijen zien als enige alternatief het voorzien in 'open water', (lees aanleggen van bluswaterbekkens).

Het lijkt ons evident dat i.v.m. met deze problematiek samenwerking tussen Kamer voor Koophandel, de bedrijven, het Gemeentebestuur, en uw brandweerdienst soelaas moet kunnen bieden. Wij denken hier bvb. aan het toegankelijk maken voor de Brandweer van de waterbekkens, welke worden gerealiseerd in functie van de productie- en/of regenwateropvang.

RETRIBUTIEREGLEMENT:

Het gemeentebestuur kan bepaalde interventies van de brandweer- en ambulancedienst op wettelijke basis aanrekenen.
Dit werd vastgelegd in het retributiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad op 19/12/1996.
- Retributiereglement 27-12-2001: m.b.t. het aanrekenen van sommige brandweerprestaties.
- KB 25/04/2007: Interventies welke gratis zijn, en welke kunnen aangerekend worden.